Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

image_print

WYKAZ

nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

 

zamierza sprzedać działki nr:

działka powierzchnia Nr KW
2438/3 0,0242 ha  

KZ1P/00017697/7

2438/4 0,0642 ha
2440/13 0,8510 ha
2435/3 0,0135 ha
  Pow. łączna 0,9529 ha  

 

Nieruchomość położona w Pleszewie przy ulicy Sienkiewicza, o kształcie nieregularnym, wielokątnym, wydłużonym. Grunt oddany w użytkowanie wieczyste zabudowany budynkami usługowo-magazynowymi, drogą i parkingiem, częściowo ogrodzony. Znajdujące się na nieruchomości budynki nie stanowią przedmiotu sprzedaży.

Na terenie nieruchomości znajdują się przyłącza i sieci: wodno-kanalizacyjna i elektroenergetyczna. Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością – służebność drogi polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 2438/3, 2428/4 do działki nr 2440/8 – na rzecz każdoczesnego właściciela tej działki oraz służebnością przesyłu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 2440/9 (dla urządzeń elektroenergetycznych – kablowa linia energetyczna średniego napięcia 15 kv).

 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, obejmujące swym zasięgiem ww. działki ustala strefę produkcyjno-usługową i przewiduje funkcję:

– dz. nr 2435/3, 2438/3, 2438/4 i 2440/13  – istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej.

 

Wydano następujące decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

– decyzja o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 25 lipca 2007 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku magazynowego na pomieszczenia handlowe artykułów RTV i AGD z zapleczem na terenie położonym w Pleszewie przy ul. Sienkiewicza 43a ozn. w ewid. gruntów jako dz. nr 2440/9;

– decyzja o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 28.02.2008 r. dla inwestycji polegającej na budowie pylonu reklamowego na terenie położonym w Pleszewie przy ul. Sienkiewicza 43a ozn. w ewidencji gruntów jako dz. nr 2438/3;

– decyzja nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 5 stycznia 2018 r. dla  realizacji inwestycji pod nazwą ”Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa – realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew” na terenie działek nr 2350/3, 2433/1, 2435/2, 2799 (ark. m. 32) 2435/1, 2440/9, 2441/1, 2441/3, 2445/1, 2445/5, 2445/6, 2445/9, 2445/10, 2445/12, 2456, 2457, 2528/1 (ark. m. 39) obręb miasto Pleszew;

– decyzja nr 14/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30 czerwca 2021 r. dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego, na terenie działek nr 2390, 2433/1, 2435/2, 2350/3, 2799 (ark. m. 32), nr 2436, 2437, 2350/2, 2435/1, 2440/8, 2440/9, 2452/6, 2392/1, 2392/2, 2396, 2397, 2400, 2401 (ark. m. 39), obręb miasto Pleszew.

Dział III „prawa, roszczenia i ograniczenia” księgi wieczystej nr KZ1P/00017697/7 obciążona ostrzeżeniami:

– ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność drogi

– ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział IV „hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00017697/7 obciążony hipoteką umowną.

Cenę  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej ustalono w wysokości:

257.828,00 zł netto

słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 00/100.

Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT 23%.

Ponadto nabywca pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisów do księgi wieczystej.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 

Wykaz  zamieszczono na  stronach internetowych pod adresem: bip.pleszew.pl. i pleszew.pl.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. 302).

 

Pleszew, dnia 11.02.2022 r.