Na zdjęciu widać logo domu w kwadracie

Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Pleszewie przeznaczonej do sprzedaży

image_print

WYKAZ

nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Pleszewie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.  

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

zamierza sprzedać działkę nr 2440/11 o pow. 0,1996 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1P/00023022/0.

Nieruchomość ma kształt nieregularny, wielokątny położona jest w drugiej linii zabudowy. Zabudowana budynkiem usługowo-handlowym usytuowanym w części na działce sąsiedniej. Teren częściowo ogrodzony, od strony ulicy brak ogrodzenia. Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajdują się przyłącza i sieci: wodna, kanalizacyjna i elektroenergetyczna. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. Usytuowany na nieruchomości budynek nie stanowi przedmiotu sprzedaży.

Dla powyższego terenu nie przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydano natomiast decyzje:

– o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 21.06.2010 r. znak AU-7331/WZI/25/10 dla inwestycji polegającej na budowie ręcznej myjni samochodowej bezdotykowej trzystanowiskowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie położonym w Pleszewie przy ul. Sienkiewicza oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 2436, 2437, 2438/3, 2438/4 i 2440/8, AM-39 (obręb miasto Pleszew);

– o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.06.2021 r. nr 14/2021 dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego, na terenie działek nr: 2390, 2433/1, 2435/2, 2350/3, 2799, (AM-32), nr 2436, 2437, 2350/2, 2435/1, 2440/8, 2440/9, 2452/6, 2392/1, 2392/2, 2396, 2397, 2400, 2401, (AM-39) obręb miasto Pleszew.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego gminy Pleszew z dnia 10.06.2021 r. obejmujące swym zasięgiem ww. działkę ustala strefę produkcyjno-usługową, ozn. na rys. studium symbolem pt. „Kierunki rozwoju” „EII” i przewiduje funkcję istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej.

Dział I-Sp KW nr KZ1P/00023022/0 „spis praw związanych z własnością” – prawo przejazdu i przechodu przez działki nr 2438/3 i 2438/4 do działki nr 2440/8 na rzecz każdoczesnego właściciela tej działki.

Dział III KW nr KZ1P/00023022/0 „prawa, roszczenia i ograniczenia” – ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością. Służebność drogi polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 2436 i działkę nr 2440/8 zapisanych w KW 3964 do działki nr 2440/9 zapisanej w KW 17697.

Dział IV KW nr KZ1P/00023022/0 „hipoteka” hipoteka umowna łączna (3 000.000,00 zł) – zabezpieczenie roszczeń najemcy z tytułu zwrotu nakładów dokonanych na nieruchomość, obiekt handlowy i przedmiot najmu o których mowa w pkt. 12 umowy najmu oraz innych roszczeń związanych z umową najmu, umowa najmu z dnia 5 listopada 2020 r.

Cenę  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej ustalono w wysokości:

140.558,00 zł

słownie: sto czterdzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100.

Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT 23%.

Ponadto nabywca pokrywa koszt zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),  w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. 302).

Pleszew, dn. 13 kwietnia 2022 r.