Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przy ul. B. Krzywoustego 2a

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 1 położony w Pleszewie przy ul. B. Krzywoustego 2a na działce oznaczonej nr 957/8 o pow. 1 815 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej nr KZ1P/00019387/5.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, działka znajduje się w terenach o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowej.

Lokal mieszkalny nr 1 położony jest na parterze budynku mieszkalnego, w którego skład wchodzą pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka o łącznej pow. użytkowej 28,60 m2.

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,70 m2 oraz udział w częściach wspólnych budynku i działce gruntu w wysokości 56/1000.

Cena lokalu wraz z udziałem we własności gruntu 113.650,00zł.

Lokal wraz z gruntem można wykupić:
– za gotówkę,
– na raty – przed aktem notarialnym płatne min 10%, a pozostałość płatna max. w 9- ciu rocznych ratach płatnych w terminie:
– do 31 marca każdego roku kalendarzowego, w przypadku wykupu lokalu w I półroczu,
– do 31 sierpnia każdego roku, w przypadku wykupu lokalu w II półroczu.

Niespłacona część należności, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej 2-krotności stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami bonifikata udzielana jest w przypadku, gdy najemca zamieszkuje, co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie bonifikaty i wynosi 65 % przy wykupie za gotówkę i 60 % na raty.

Wzywa się byłych właścicieli lub ich spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, do złożenia wniosku z wykazaniem tytułu pierwszeństwa zgodnie, z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. 2021 r., poz. 1899 t.j.), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Lokal mieszkalny zostanie sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych bip.pleszew.plpleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302) tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 14 czerwca 2022 r.