Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, lokal mieszkalny w Kuczkowie, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 5, położony w budynku nr 7 przy ul. Parkowej w Kuczkowie na działce oznaczonej nr 66 o pow. 6.400 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00032624/6.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, działka znajduje się w terenach o funkcji istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej.

Lokal mieszkalny nr 5 położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w skład którego wchodzą dwa pokoje, aneks kuchenny, korytarz i łazienka o łącznej pow. użytkowej 47,53 m².

Współudział w gruncie i częściach wspólnych 12/100.

Cena lokalu 65.720 zł.

Cena udziału we współwłasności gruntu 17.160 zł.

Lokal wraz z gruntem można wykupić:

– za gotówkę,

– na raty – przed aktem notarialnym płatne min 10%, a pozostałość płatna  max. w 9- ciu rocznych ratach płatnych w terminie:

– do 31 marca każdego roku kalendarzowego, w przypadku wykupu lokalu w I półroczu,

– do 31 sierpnia każdego roku, w przypadku wykupu lokalu w II półroczu.

Niespłacona część należności, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej 2-krotności stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami bonifikata udzielana jest w przypadku, gdy najemca zamieszkuje, co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie bonifikaty i wynosi 85 % przy wykupie za gotówkę i 80 % na raty.

Wzywa się byłych właścicieli lub ich spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, do złożenia wniosku z wykazaniem tytułu pierwszeństwa zgodnie, z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. 2021 r., poz. 1899 t.j.), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Lokal mieszkalny zostanie sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych bip.pleszew.plpleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302) tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 10 maja 2022 r.