Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości, położonej w Pleszewie przy ulicy Lenartowickiej

image_print

WYKAZ

nieruchomości, położonej w Pleszewie przy ulicy Lenartowickiej (druga linia zabudowy), przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

zamierza sprzedać:

Działkę nr: 1806/16 o pow. 155 m², zapisaną w KW nr KZ1P/00031585/3

Działka niezabudowana, nieogrodzona, o kształcie nieregularnym, czworokątnym, wydłużonym. Użytkowana rolniczo (umowa dzierżawy do 31.08.2027 r.), nieuzbrojona. W ewidencji gruntów zapisana jako grunty orne – RV.

Ponieważ działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie ustnym ograniczonym.

Dla obszaru obejmującego swym zasięgiem wyżej wymienioną działkę brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla przedmiotowej nieruchomości przewiduje funkcję: istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową.

Cenę wywoławczą do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego ustalono w wysokości:

11.315,00 zł

słownie: jedenaście tysięcy trzysta piętnaście złotych 00/100

(powyższa kwota podlega zwolnieniu z podatku VAT).

Cena za nabycie działki płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV „hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00031585/3 – wolne od wpisów.

Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu będą szczegółowo określać zasady nabycia działki.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. nr 302).

Pleszew, dnia 29.06.2023 r.