Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przeznaczonej do sprzedaży

image_print

WYKAZ

nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW
zamierza sprzedać działki nr:

działka powierzchnia Nr KW
49/5 0,0105 ha KZ1P/00017676/4
3017/22 0,0127 ha
  Pow. łączna 0,0232 ha

 

Działki łącznie tworzą kształt prostokąta. Położone są przy ul. Zygmunta Starego w drugiej linii zabudowy. Teren niezabudowany, ogrodzony, zagospodarowany zielenią.

W ewidencji gruntów działka 49/5 zapisana jako W (grunty pod rowami) natomiast działka 3017/22 to grunty orne (RIIIa).

W przedmiotowym obszarze brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew obejmujące swym zasięgiem ww. działki ustala strefę mieszkaniowo-usługową i przewiduje funkcję: istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową (MN/U).

Dział III „prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz dział IV „hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00017676/4 – wolne od wpisów.

Cenę  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej ustalono w wysokości:

7.000,00 zł netto

słownie: siedem tysięcy złotych 00/100.

Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT 23%.

Ponadto nabywca pokrywa koszt zawarcia aktu notarialnego i wpisów do  księgi wieczystej.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości , do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz  zamieszczono na  stronach internetowych pod adresem: bip.pleszew.pl. i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. 302).

Pleszew, dnia 22.04.2022 r.