Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz działki niezabudowanej położonej w Zawidowicach przeznaczonej do sprzedaży

image_print

WYKAZ

działki niezabudowanej, położonej w Zawidowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW
zamierza sprzedać:

Działka nr Pow. Nr KW
111 0,1300 ha KZ1P/00040616/6

 

Działka o kształcie nieregularnym, pięciokątnym, wydłużonym. Jest to teren niezabudowany, nieogrodzony, nieutwardzony i niezagospodarowany. Wjazd na działkę urządzony, możliwy od drogi publicznej. W ewidencji gruntów działka w klasyfikacji RVI – grunty orne.

W przedmiotowym obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka położona jest na terenach upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień. Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 7 lipca 2016 r. zmienioną decyzją nr 36/2016 z dn. 29. 09.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/NN, linii kablowej SN wraz z przebudową linii niskiego napięcia zasilającej mieszkańców miejscowości Zawidowice na terenie działek nr 56, 62, 36, 57/2, 58, am. 56 i dz. nr 89,88, 90, 87, 156, 86, 93, 94, 85, 111, 112, 64, 70, 146, 145 am. 2, obręb Zawidowice gm. Pleszew.

Cenę wywoławczą do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ustalono w wysokości netto:

13.000,00 zł

słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100

(Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT 23%)

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 344), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr: KZ1P/00040616/6 – wolne od obciążeń.

Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu będą szczegółowo określać zasady nabycia działki.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie  z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych pod adresem bip.pleszew.pl. i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. Nr 302 – III p.).

 

Pleszew, dnia 24.10.2023 r.