Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz działki niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej

WYKAZ

działki niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW
zamierza sprzedać:

Dz. Nr Pow. w ha KW Cena netto Opis nieruchomości
2110/6 0,0106 KZ1P/00011640/1 10.186,00 zł

(słownie: dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 00/100)

Działka niezabudowana, częściowo utwardzona o kształcie regularnym, prostokątnym, wydłużonym, położona w Pleszewie przy ul. Kaliskiej

Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT 23%.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska-Piaski” dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa Etap II oraz wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2018 r., sygn. akt IV SA/Po 743/17, ww. działka przeznaczona jest na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, ozn. na rys. planu symb. 8 MN/U.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00011640/1 –  wolne od wpisów.

Wzywa   się   byłych   właścicieli   lub   spadkobierców   oraz   osoby,  którym   przysługuje pierwszeństwo  nabycia  nieruchomości,  do  złożenia  wniosku  wraz  z  wykazaniem tytułu pierwszeństwa,   zgodnie   z   art.  34  ust. 1  pkt.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r.   o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z  2021 r.,  poz. 1899 ze zmianami), w terminie 6 tygodni  od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i Pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. nr 302).

Pleszew, dnia 7.11.2022 r.