Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz działki niezabudowanej położonej w Marszewie

WYKAZ

działki niezabudowanej położonej w Marszewie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW
zamierza sprzedać:

Dz. Nr Pow. w ha KW Cena netto Opis nieruchomości
213/1 0,0312 KZ1P/00036319/3 12.480,00 zł

(słownie: dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt. złotych 00/100)

Działka niezabudowana i nieutwardzona o kształcie nieregularnym, wielokątnym. Działka nieuzbrojona. W zasięgu znajduje się sieć kanalizacyjna. Grunt przeznaczony na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej tj. dz. nr 52/53 zapisanej w KW nr KZ1P/00018423/3.

Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT 23%.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Marszew-Wschód” dla części wsi Marszew, gmina Pleszew przedmiotowy grunt przeznaczony jest na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (20MN).

Dział III “prawa, roszczenia i ograniczenia” KW nr KZ1P/00036319/3 obciążony ograniczonym prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością tj. nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością drogi koniecznej polegająca na prawie przejścia i przejazdu z drogi publicznej przez działkę nr 52/63, z której po podziale powstała działka numer 52/67 zapisana w niniejszej księdze wieczystej do działki nr 212 zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00036727/6 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 212

Dział IV “hipoteka” ww. księgi wieczystej –  wolny od wpisów.

Wzywa   się   byłych   właścicieli   lub   spadkobierców   oraz   osoby,  którym   przysługuje pierwszeństwo  nabycia  nieruchomości,  do  złożenia  wniosku  wraz  z  wykazaniem tytułu pierwszeństwa,   zgodnie   z   art.  34  ust. 1  pkt.  1, z której po podziale powstała działka numer   i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r.    o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U.  zapisana w niniejszej księdze wieczystej do działki nr z  2021/ r.,  poz. 1899 ze zmianami), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i Pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. nr 302).

 

Pleszew, dnia 7.11.2022 r.