Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz działki niezabudowanej położonej w Nowej Wsi przeznaczonej do zamiany w trybie bezprzetargowym

image_print

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

wykazuje do zamiany:

działkę położoną w Nowej Wsi, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 249/10 o powierzchni 0,2738 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1P/00001713/1 o wartości 110.000,00 zł + 23% VAT  

na rzecz

właściciela nieruchomości położonej w Nowej Wsi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 248/2 o powierzchni 0,4221 ha, stanowiącą własność prywatną, opisaną w KW nr KZ1P/00006027/0 o wartości 118.000,00 zł, które stanowić będą przedmiot zamiany.

W przedmiotowym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Nowa Wieś” dla części wsi Nowa Wieś gmina Pleszew. Zgodnie z Uchwałą nr XX/237/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012 r. działka 248/2 przeznaczona jest na tereny dróg publicznych, działka 249/10 przeznaczona jest na tereny zabudowy usługowej.

Przedmiotowa zamiana zostanie dokonana w drodze bezprzetargowej. Obowiązek dopłaty w związku z nierówną wartością zamienianych nieruchomości, spoczywa na Justynie i Robercie Matyjaszczykach. Wysokość dopłaty równa jest różnicy wartości zamienianych nieruchomości tj. 17.300,00 zł

słownie: siedemnaście tysięcy trzysta złotych 00/100.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” ksiąg wieczystych nr KZ1P/00006027/0 i KZ1P/00001713/1 – wolne od wpisów.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych pod adresem: bip.pleszew.pl. i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. nr 302).

Pleszew, dnia 11.03.2022 r.