Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz działki niezabudowanej położonej w Jankowie

WYKAZ

działki niezabudowanej położonej w Jankowie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW
zamierza sprzedać:

Dz. Nr Pow. w ha KW Cena Opis nieruchomości
184/2 0,0621 KZ1P/00031761/1 18.630,00 zł

(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100)

Działka niezabudowana o kształcie nieregularnym, czworokątnym, wydłużonym położona w Jankowie, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich tj. w ½ cz. dla działek nr 185, 186, 187 zapisanych w KW nr KZ1P/00013457/5 i w ½ cz. dla dz. nr 183 zapisanej w KW nr KZ1P/00011248/3.

Powyższa kwota zwolniona jest z podatku VAT.

W przedmiotowym obszarze brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona na terenach obniżeń terenu wzdłuż cieków.

Dział III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV „hipoteka” KW nr KZ1P/00031761/1
– wolne od wpisów.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i Pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. nr 302).

Pleszew, dnia 10.11.2022 r.