Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz działki niezabudowanej położonej w Jankowie

image_print

WYKAZ

działki niezabudowanej położonej w Jankowie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej tj. dz. nr 184/2

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

zamierza sprzedać:

Dz. Nr Pow. w ha KW Cena Opis nieruchomości
184/1 0,0428 KZ1P/00042241/0 8.560,00 zł

(słownie: osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100)

Działka niezabudowana o kształcie nieregularnym, czworokątnym, wydłużonym położona w Jankowie, przeznaczona do sprzedaży po ½ cz. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej tj. dz. nr 184/2 stanowiącej własność osób fizycznych (po ½ cz.).

Powyższa kwota zwolniona jest z podatku VAT i zostanie uregulowana w całości przez Współwłaścicieli działki nr 184/2, przed zawarciem aktu notarialnego po ½ części.

Przez przedmiotową działkę zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność tj. prawo przejścia i przejazdu z drogi publicznej przez dz. 184/1 do działki 188 zapisanej w KW nr KZ1P/00015408/1, na rzecz każdoczesnego jej właściciela.

W przedmiotowym obszarze brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie wydano decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew określa funkcje: tereny obniżeń terenu wzdłuż cieków.

Dział III “prawa, roszczenia i ograniczenia” KW nr KZ1P/00042241/0 obciążony ograniczonym prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością tj. nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność drogi, polegająca na prawie przejścia i przejazdu z drogi publicznej przez nieruchomość oznaczoną jako działka nr 184/1, zapisaną w niniejszej księdze wieczystej do działki numer 184/2 zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00042240/3 – na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu numer 184/2.

Dział IV „hipoteka” KW nr KZ1P/00042241/0 – brak wpisów.

 

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i Pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. nr 302).

Pleszew, dnia 24 kwietnia 2023 r.