Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla działki nr 6/11 położonej w Dobrej Nadziei

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres 10 lat nieruchomość położoną w Dobrej Nadziei, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6/11 ark. m.1, zapisana w KW nr KZ1P/00014773/3  o pow. 1.2500 ha .

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenach upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień oraz w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej – symbol MU.

Nieruchomość oddana będzie w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o. na realizację celów statutowych spółki.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302 ) lub pod nr tel.627428345.

Pleszew, dnia 23.05.2023r.