Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla działki nr 2483/2 położonej w Pleszewie przeznaczonej na parking

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić grunt z przeznaczeniem na parking położony w Pleszewie przy ul. Aleje Mickiewicza na okres 10 lat.

Grunt o pow. 1880 m2 stanowi działkę nr 2483/2 KW nr KZ1P/00042071/7 ark. m. 39.

Działka posiada ograniczony dostęp do drogi publicznej.

Przez działkę przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Zagospodarowanie działki musi być dostosowane do istniejącej infrastruktury.

Umowa dzierżawy będzie zawierała zapisy dotyczące możliwości korzystania z nieruchomości w ograniczonym zakresie przez Miasto i Gminę Pleszew – właściciela urządzeń odprowadzających wody i ścieków.

Stawka czynszu: 0,37 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka położona jest w granicach strefy FII – strefa rolno-rekreacyjna.

Czynsz płatny miesięcznie.

Czynsz określony wyżej podlega waloryzacji z dniem 1 lipca każdego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Dzierżawca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl. i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 15.03.2023 r.