Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla działki 248/3 położonej w Zielonej Łące przeznaczonej do wydzierżawienia na uprawy rolne

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Zielona Łąka – grunt o pow. 0.9600 ha stanowiący część działki nr 248/3 R V ark. m. 1. Księga Wieczysta KZ1P/00039813/7.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew w/w działka położona jest w terenach wskazanych do potencjalnego zalesienia, terenach ekosystemów leśnych i w strefie ochrony archeologicznej.

Stawka roczna czynszu: R V – 9,5 dt żyta/ha.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Nieruchomość będzie wydzierżawiona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl oraz pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

 

Pleszew, dnia 5.02.2024r.