Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kuczkowie

image_print

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  PLESZEW

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kuczkowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Przedmiotem sprzedaży są:

Działka nr Pow. Nr KW
67/1 0,1103 ha  

KZ1P/00036091/8

67/4 0,1391 ha
67/5 0,1517 ha
67/6 0,1605 ha

Opis nieruchomości: Przedmiotowe działki położone są w Kuczkowie o kształcie nieregularnym, wydłużonym. Teren niezabudowany, nieutwardzony i niezagospodarowany. Działki mają bezpośredni dostęp do drogi nieurządzonej. Działki są nieuzbrojone.

W przedmiotowym obszarze brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew uchwalonego uchwałą nr LXX/612/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r. dla przedmiotowych działek ustala funkcje: tereny upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień.

Zgodnie z decyzją podziałową nr GP.6831.24.2021 z dnia 26 maja 2021 r. działki wydzielone pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne. Dla przedmiotowych działek ustanowiona zostanie służebność drogi koniecznej – prawo przejścia i przejazdu z drogi publicznej przez działki nr 67/7 i 68.

Wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 104/2020 z dnia 27.05.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie  zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie drogi dojazdowej.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr: KZ1P/00036091/8 – wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1 (w pokoju 301; III p.), w dniu 12 lipca 2024 r. (piątek) o godz.: 10/00 – dla działki 67/1; 10/30 dla działki 67/4, 11/00 dla działki 67/5 i 11/30 dla działki 67/6.

CENA WYWOŁAWCZA brutto:

dla działki 67/1 – 67.834,50 zł brutto (w tym należny podatek VAT 23% tj. 12.684,50 zł)

dla działki 67/4 – 85.546,50 zł brutto (w tym należny podatek VAT 23% tj. 15.996,50 zł)

dla działki 67/5 – 93.295,50 zł brutto (w tym należny podatek VAT 23% tj. 17.445,50 zł)

 dla działki 67/6 – 98.707,50 zł brutto (w tym należny podatek VAT 23% tj. 18.457,50 zł).

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto tj.: 13.566,90 zł dla działki nr 67/1; 17.109,30 zł dla działki nr 67/4, 18.659,10 zł dla działki nr 67/5 i 19.741,50 zł dla działki nr 67/6 wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2024 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem przystąpienia do II przetargu będzie okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium tj. do godz. 9/45 dla działki nr 67/1; do godz. 10/15 dla działki nr 67/4, do godz. 10/45 dla działki 67/5 i do godz. 11/15 dla działki 67/6.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie w dniu przetargu stosownego pełnomocnictwa. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Dotychczas przeprowadzone przetargi: 16.01.2024 r.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278),  na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 5 lipca 2024 r.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 301 i 302, tel. 62-7428-346 i 347; e`mail: gp@pleszew.pl ).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

 

Pleszew, dnia 28.05.2024 r.