Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych

image_print

ZESPÓŁ DS. KONTROLI I OPINII

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, stosownie do obowiązującego prawa;
 • rozpatrywanie informacji, wniosków i skarg dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych;
 • opiniowanie, w formie postanowień, zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu z zasadami usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew miejsc sprzedaży
  i podawania napojów alkoholowych określonymi stosowną uchwałą Rady Miejskiej
  w Pleszewie;
 • monitorowanie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 • współpraca z Policją i Strażą Miejską w celu monitorowania przestrzegania przepisów prawa przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew;
 • opracowanie wniosków do Policji w sprawie wszczęcia postępowania wobec sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych łamiących przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • gromadzenie i analiza danych w zakresie uzależnień i ich konsekwencji;
 • inicjowane szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników punktów sprzedaży alkoholu
  z zakresu dobrych zwyczajów prowadzenia sprzedaży alkoholu oraz dla osób upoważnionych do prowadzenia kontroli.

Procedura wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie  Miasta i Gminy Pleszew wraz z informacjami dotyczącymi wymaganych dokumentów oraz wysokości opłat, znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznych

Zespół ds. kontroli i opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Pleszewie będzie opiniował złożone wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w każdą trzecią środę miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten będzie dniem wolnym od pracy, dniem spotkania Zespołu ustala się kolejny dzień roboczy.
Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1 , 63-300 Pleszew

KONTROLE PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ

 1. Podstawa prawna:
  a. 18 ust. 8 oraz 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r., poz. 165 ze zmianami);
  b. Rozdział 5 „Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej” (art. 45-65) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r., poz. 221).

Kontrola zostanie przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem Nr 148/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedur przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

2. Identyfikuje się następujący obszar podmiotowy, w którym istnieje ryzyko naruszenia przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2023 r., poz. 165):

a. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

3. Identyfikuje się następujący obszar przedmiotowy, w których następuje ryzyko naruszenia przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2023 r., poz. 165):

 • przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  w szczególności:
  a. przestrzegania określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

– posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

– wnoszenie opłaty za korzystanie z zezwolenia, o której mowa w art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi;

– posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;

– zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;

– wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;

– prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone
w uchwale nr XXXV/399/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Gminy Pleszew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego poz. 6969);
b. przestrzegania określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

przestrzeganie zasad porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych lub w najbliższej okolicy;

niesprzedawanie i niepodawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;

uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz innych informacji
o zakazach wynikających z ustaw;

sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w punktach sprzedaży, którymi są: sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych, wydzielone stoiska – w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2, pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych;

przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży (dotyczy sklepów)
oraz w najbliższej okolicy punktu sprzedaży;

przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych;

przestrzeganie określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

niewprowadzanie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

przedstawianie prawidłowych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

4. Wybór punktów sprzedaży do kontroli

Do kontroli zostaną wytypowane punkty sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

5. Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli

Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 2 do Procedur. Za datę odbioru przez przedsiębiorcę zawiadomienia o kontroli przyjmuje się datę odbioru zawiadomienia.

6. Sposób ustalenia terminu kontroli

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o zamiarze wszczęcia kontroli. Na pisemny wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dnia od dnia doręczenia zawiadomienia.

7. Osoby przeprowadzające kontrolę

Kontrola zostanie przeprowadzona przez upoważnionych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie i/lub pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, w tym strażników Straży Miejskiej. Wzór upoważnień stanowi załącznik nr 1 do Procedur.

8. Miejsce przeprowadzenia kontroli

Zgodnie z art. 51 ustawy Prawo przedsiębiorców kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub w siedzibie organu kontroli.

9. Przebieg kontroli.

Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej. Przedsiębiorca wskazuje na piśmie osobę upoważnioną. Po przybyciu na miejsce kontroli zespół kontrolujący okazuje przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli swoje legitymacje służbowe oraz upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do przeprowadzenia kontroli. W razie nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi przedsiębiorcy lub osobie zatrudnionej u przedsiębiorcy, która może być uznana za osobę czynną
w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.

Podczas kontroli przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania zespołowi kontrolującemu:

a. książki kontroli, o której mowa w art. 57 ustawy Prawo przedsiębiorców, albo kopii odpowiednich jej fragmentów lub wydruków z systemów informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczonych przez siebie za zgodność z wpisem z kontroli; w przypadku, gdy okazanie książki kontroli jest niemożliwe, przedsiębiorca zostanie zobowiązany do okazania jej w wyznaczonym terminie w siedzibie organu kontroli;
b. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży wraz z dokumentem potwierdzającym fakt uiszczenia opłaty za korzystanie z tych zezwoleń oraz wydruki z kasy fiskalnej o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym lub zestawienie innych dokumentów księgowych potwierdzających podaną wartość sprzedaży;
c. dokumentu potwierdzającego fakt posiadania tytułu prawnego do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
d. faktur potwierdzających miejsce zakupu napojów alkoholowych.

10. Protokół z kontroli

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, którego wzór stanowi załącznik numer 3 do Procedur.

a. w protokole zamieszcza się zalecenia pokontrolne i wyznacza termin do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz inne ustalenia i informacje;
b. do protokołu może być załączona dokumentacja fotograficzna sporządzona przez osoby kontrolujące podczas kontroli. Fakt ten odnotowuje się w protokole;
c. protokół podpisują członkowie zespołu kontrolującego oraz osoba biorącą udział w kontroli ze strony przedsiębiorcy;
d. w przypadku odmowy podpisania przez przedsiębiorcę protokołu, fakt ten odnotowuje się w protokole z podaniem przyczyny odmowy podpisu;
e. protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał dla organu kontrolującego, kopia dla przedsiębiorcy).

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna: art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r., poz. 221)

KONTROLA PLANOWANA KONTROLA DORAŹNA
120827
120827
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa zgodnie z art. 47 ust 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców Przeprowadzana w przypadkach określonych
w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
120827
120827
Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
120827
Doręczenie upoważnienia do kontroli przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej.
120827
Pouczenie przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej o jego prawach i obowiązkach.
120827
Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i czasie określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej.
120827
Sporządzenie protokołu kontroli.
120827
Ewentualne postępowanie pokontrolne
np. postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia zezwolenia.