Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

image_print

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Pleszewie oraz Miasto i Gmina Pleszew z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel.: 62 742 83 00.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mail: iod@pleszew.pl

Pani/Pana dane osobowe utrwalone na nagraniach obrazu przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i są niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi jakim jest zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa użytkowników obiektu (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów urzędu),  ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkody na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o strażach gminnych oraz art. 222 ustawy Kodeks pracy .

Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo i obejmuje: wejścia do budynku od wewnątrz i hol na parterze, pomieszczenia na parterze nr 002, 008, 010, salę posiedzeń nr 206 na drugim piętrze Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1 oraz wejście do budynku od wewnątrz i korytarze na parterze oraz pomieszczenia Wydziału Ochrony Środowiska w budynku przy Placu Kościelnym 1.

Nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane do realizacji celów wskazanych wyżej przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania, po tym czasie dane ulegają automatycznemu usunięciu poprzez nadpisanie danych. Nagranie obrazu stanowiące dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa może być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy a następnie podlega zniszczeniu.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom  uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym usługi w imieniu i na rzecz administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania a w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.