Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udzieleniem dotacji celowej

image_print

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Pleszew z siedzibą przy
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel.: 62 742 83 00.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mail: iod@pleszew.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie, zawarcia i realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b (RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c (RODO), wynikających m.in. z przepisów ustawy o finansach publicznych a także w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym i/lub w ramach sprawowania władzy publicznej art. 6 ust. 1 lit. e (RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi  umowa lub przepis prawa (wymóg ustawowy), a ich brak uniemożliwi jej zawarcie.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, a po tym czasie przez okres  wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Pani/Pana i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.