Ikona przedstawiająca informację

Klauzula informacyjna – dla użytkowników serwisów społecznościowych

image_print

 Klauzula informacyjna – dla użytkowników serwisów społecznościowych.

Poniższa klauzula informacyjna dedykowana jest osobom odwiedzającym fanpage Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube), w szczególności osobom, które: dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych w w/w serwisach społecznościowych.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych, zamieszczanych w w/w wymienionych serwisach społecznościowych na naszym profilu (fanpage’u), jest  Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel. 62 742 83 00.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Administratora pod adresem mail: iod@pleszew.pl

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach funkcjonowania fanpage’a dotyczy:

  1. danych identyfikujących Państwa profil (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);
  2. zdjęć profilowych;
  3. innych zdjęć, w szczególności związanych z bieżącą działalnością Administratora;
  4. treści Państwa komentarzy oraz treści rozmów prowadzonych za pomocą aplikacji Messenger, o których mowa poniżej.

Państwa dane osobowe, w tym wizerunek są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody udzielonej wraz z wejściem na fanpage, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Państwa na osobnym formularzu oraz z uwagi na niezbędność ich przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej oraz dbanie o wizerunek marki.

Celem przetwarzania Państwa danych jest prowadzenie fanpage’a Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie na portalach społecznościowych Facebook, YouTube, Instagram na warunkach oraz na zasadach określonych przez administratorów tych serwisów i zgodnie z obowiązującymi w tych serwisach regulaminami w celu informowania za ich pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i w których uczestniczymy, w tym promowanie naszych osiągnięć oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności w tych serwisach (komentarze, odpowiedzi na reakcje, chat, wiadomości, cele statystyczne oraz reklamowe), za pośrednictwem narzędzi dostarczonych przez te aplikacje.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są w szczególności: osoba reprezentująca Administratora, upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora. Odbiorcą Państwa danych jest również Meta Platforms (Facebook) Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia),  na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explonation.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystywania wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (Facebook, Instagram, YouTube, Google) albo gdy odbiorca ma siedzibę w państwie trzecim, na warunkach oraz zasadach określonych przez te serwisy i to one odpowiadają za legalność dalszych udostępnień także za zrealizowanie obowiązków informacyjnych wobec użytkowników tych serwisów.

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Państwem są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

Państwa dane, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, są przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu na w/w serwisach społecznościowych lub do ustania celów ich przetwarzania. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, są one dostępne na naszym fanpage’u do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora.

Gromadzone przez Facebook Państwa dane osobowe, tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram, podlegają regulacjom  na zasadach określonych regulaminem Facebooka, dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum natomiast zasady wykorzystania Państwa danych osobowych przez dostawcę serwisu YouTube, którym jest Google LLC znajdą Państwo na stronie; https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Przysługuje Państwu prawo do; dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych. Wymienione prawa nie mogą zostać zrealizowane w zakresie opublikowanego w różnego rodzaju mediach danych osobowych w tym wizerunku ze względu na ich charakter.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych, narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art.55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.

Informujemy, że umieszczanie przez Państwa wpisów i zdjęć pod wpisami opublikowanymi przez Administratora na naszym fanpage’u w w/w mediach społecznościowych jest z Państwa strony dobrowolne. Imię i nazwisko lub inny identyfikator osoby korzystającej z fanpage’a nie są przez Administratora w jakikolwiek sposób weryfikowane w celu potwierdzenia prawidłowości danych.