grafika dodatek do źródeł ciepła- biały napis na niebieskim tle

Dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi (podmioty wrażliwe)

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych, którymi są, między innymi placówki systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobki, kluby dziecięce, kościoły i związki wyznaniowe, placówki kulturalne, straże pożarne, pozarządowe organizacje pożytku publicznego, warsztaty terapii zajęciowej czy spółdzielnie socjalne.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje jednostkom, które ponoszą koszty zakupu: węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Źródło spalania paliw musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek wyniesie 40 procent różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami+ zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.
Wnioskodawca musi przedstawić dokument potwierdzający ilość i cenę paliwa zakupioną w bieżącym roku. Dokumenty te powinny obejmować co najmniej 50 procent rocznej ilości paliwa przyjętego do obliczenia średniego rocznego zużycia.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożone po dniu 30 listopada nie będą rozpoznane.

Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, organ przyjmujący wniosek, informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła) można pobrać w wersji papierowej w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Pl. Kościelny 1, pok. nr 2 lub pobrać w wersji elektronicznej:

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI

Instrukcja wypełniania