Plakat wydarzenia wielkanocnego odbywającego się w Parku Miejskim w Pleszewie 23 marca 2024 r. o godzinie 14:00.

Regulamin konkursu na przebranie dinozaura

image_print

Regulamin Konkursu na najlepsze przebranie dinozaura organizowanego podczas wydarzenia „Ale Jaja! W Parku (prawie) Jurajskim czyli wielkanocna zabawa z „prawdziwym” dinozaurem”
23 marca 2024 r. o godzinie 14:00 w Parku Miejskim w Pleszewie.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Konkurs na najlepsze przebranie dinozaura” podczas wydarzenia w Parku Miejskim 23 marca 2024 r. organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.
1.2. Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator”) jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew.
1.3. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie podczas wydarzenia odbywającego się 23 marca 2024 r. w Parku Miejskim w Pleszewie.
1.4. Uczestnikiem Konkursu mogą być przedszkolaki i uczniowie klasy I-VIII szkół podstawowych (dalej: „Uczestnik”).
1.5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.z 2009r.Nr 09,poz.1540).
1.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
1.7. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

2.1. Warunkiem udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień przewidzianych w niniejszym Regulaminie, jest:
2.1.1. Samodzielne przygotowanie pomysłowego stroju dinozaura.
2.1.2. Przebranie się w strój dinozaura podczas wydarzenia w Parku Miejskim 23 marca 2024r.
2.1.3. Zgłoszenie się do Organizatora po ogłoszeniu konkursu w dniu wydarzenia celem nadania numeru startowego.
2.1.4. Wystąpienie podczas mini pokazu mody dinozaurowej w czasie trwania wydarzenia w Parku Miejskim (jedno przejście pokazowe przed publicznością i Jury)
2.1.5. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2.1. powyżej, stanowi formalne zgłoszenie Uczestnika do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”). Jeden uczestnik może wygrać podczas trwania całego Konkursu tylko raz.
2.2. Zgłoszenie konkursowe nie może być zmieniane podczas trwania konkursu, jedynie w wyjątkowym przypadku po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem konkursu.
2.3. Z zastrzeżeniem pozostałych warunków określonych w Regulaminie, Zgłoszenie Konkursowe musi spełniać następujące warunki:
2.3.1. Musi być kreatywne.
2.3.2. Musi być przygotowane samodzielnie.
2.3.3. Musi być dokonane w dniu wydarzenia, tuż po ogłoszeniu konkursu przez Organizatora.
2.3.4. Nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
2.4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia Uczestnika, który w ramach zgłoszenia je zaproponował, przy rozstrzygnięciu Konkursu.

3. NAGRODY:

3.1. Do zdobycia są nagrody rzeczowe.
3.2. Organizator publicznie ogłosi Laureatów i zaprezentuje ich stroje podczas wydarzenia.
3.3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
3.4. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.
3.5. W uzasadnionych przypadkach Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

  1. KRYETRIA OCENY:

Jury przyzna nagrody po ocenie w oparciu o następujące kryteria:
4.1. Estetyka i sposób wykonania stroju (samodzielność).
4.2. Kreatywność i pomysłowość przebrania.
4.3. Ogólny wygląd zewnętrzny.
4.4. Prezentacja indywidualna Uczestnika  przed Jury.

  1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

5.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołane przez Organizatora Jury.
5.2. Konkurs wygrywają osoby, które wyróżnią się najlepszymi strojami i ich prezentacją.
5.3. Jury przyzna punkty każdemu uczestnikowi w czasie trwania mini pokazu mody dinozaurowej (oceny od 1 do 10).
5.4. Komisja przyzna Nagrody opisane w pkt. 3.1. Uczestnikowi, którego Zgłoszenie Konkursowe otrzyma najwyższą liczbę punktów oraz spełni wymogi określone w niniejszym Regulaminie i które najlepiej spełniać będzie kryteria poprawności.
5.4. Uczestnik, który nabędzie uprawnienie do Nagrody zwany będzie dalej „Laureatem”.
5.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas wydarzenia w Parku Miejskim 23 marca 2024 r. tuż po pokazie po podliczeniu punktów przyznanych przez Jury.
5.6. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata poprzez wywołanie na scenę.
5.7. Laureat zobowiązany jest do odbioru nagrody osobiście.
5.8. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody, a Komisja konkursowa ponownie wyłania Laureata Konkursu.

  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU:

6.1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Miasto i Gmina Pleszew  z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel.: 62 742 83 00.

6.2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych administratora pod adresem mail: iod@pleszew.pl

6.3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a(RODO) tj. za zgodą osoby której dane dotyczą. Administrator przetwarza podane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, przyznania, wydania i odbioru nagrody, opublikowania informacji o laureatach oraz archiwizacji dokumentów.

6.4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, członkowie Komisji Konkursowej, oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora.  Twoje dane zostaną udostępnione innym odbiorcom w związku z publikacją danych w materiałach informacyjno –promocyjnych.

6.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i przyznania nagród.

6.6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów a po tym czasie przez okres  wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia Konkursu poprzez przesłanie stosownej informacji na adres administratora, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

6.7. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

6.8. Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo  ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

6.9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje osobie której dane dotyczą prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

6.10. Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (np. poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem, mimo dochowania przez Organizatora szczególnej staranności.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i doprecyzowaniem warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie.
7.3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza tym samym zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.

Regulamin konkursu [doc]