Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz działki niezabudowanej położonej w Pleszewie

image_print

WYKAZ

działki niezabudowanej położonej w Pleszewie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na poszerzenie nieruchomości przyległej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

zamierza sprzedać:

Dz. Nr Pow. w ha KW Cena netto Opis nieruchomości
2478/3 0,0312 KZ1P/00016946/1 31.200,00 zł

(słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych 00/100)

Działka niezabudowana i nieogrodzona o kształcie nieregularnym, trójkątnym, położona w Pleszewie w rejonie ulicy Aleje Mickiewicza. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi tj. ul. Aleje Mickiewicza. Przez działkę przebiega sieć wodna i kanalizacji sanitarnej. Działka przeznaczona jest na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. nr 2485/3

Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT 23%.

Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 179/2022 z dnia 25 listopada 2022r. dla inwestycji polegającej na budowie portierni wraz z budową drogi wewnętrznej, dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki o nr ewid. 2481/2, 2483/1, 2484/2, 2483/3, 2485/3, 2480/1, 2480/2, 2483/2, 2478/3 obręb Miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew obejmujące swym zasięgiem ww. działkę ustala strefę rolno rekreacyjną, ozn. na rysunku studium pt. „Kierunki rozwoju” symbolem – „IIF”. Studium dla terenu obejmującego swym zasięgiem ww. działkę przewiduje funkcję: tereny obniżeń terenu wzdłuż cieku, przestrzenie publiczne.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00016946/1 –  wolne od wpisów.

Wzywa   się   byłych   właścicieli   lub   spadkobierców   oraz   osoby,  którym   przysługuje pierwszeństwo  nabycia  nieruchomości,  do  złożenia  wniosku  wraz  z  wykazaniem tytułu pierwszeństwa,   zgodnie   z   art.  34  ust. 1  pkt.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z  2023 r.,  poz. 344), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i Pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. nr 302).

Pleszew, dnia 11.05.2023 r.