Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla działek nr 2497/6 i 2796 położonych w Pleszewie przy ul. Kubackiego przeznaczonych na działalność gospodarczą

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 2 lat grunt o łącznej pow. 200m2 położony w Pleszewie przy ul. Kubackiego, oznaczony w ewidencji gruntów jako część działek nr 2497/6 o pow. ok. 50 m2 (pow. całk. 1,0172 ha), KW nr KZ1P/00019712/3 i 2796 o pow. ok. 150m2 ( pow. całk. 0,4556 ha ) ark. m.43, KW nr KZ1P/00002801/2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 stycznia 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działki położone są w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej -symbol MN/U i terenach zieleni urządzonej – symbol ZP.

Stawka miesięczna czynszu: 0,77 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz z dniem 1 lipca każdego roku podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Grunt będzie wydzierżawiony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

Pleszew, dnia 27.07.2022r.