Regulamin Poczty Świątecznych Życzeń

image_print

Regulamin Poczty Świątecznych Życzeń

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Poczta Świątecznych Życzeń” na najciekawszą kartkę świąteczną dla sąsiada organizowanym w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.
1.2. Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator”) jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew.
1.3. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie w datach ściśle określonych w poście informującym na Facebooku https://www.facebook.com/arkadiuszwojciechptak.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem, iż osoba, która nie ukończyła lat 18 może brać udział w konkursie za zgodą jej przedstawicieli ustawowych.
1.5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.z 2009r.Nr 09,poz.1540).
1.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
1.7. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.
1.8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook lub inne portale z nim związane. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika konkursu.

  1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

2.1. Warunkiem udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień przewidzianych w niniejszym Regulaminie, jest:
2.1.1. Wykonanie życzeń świątecznych/noworocznych dla sąsiada dowolną techniką i wrzucenie ich do skrzyni z Pocztą Świątecznych Życzeń, która jest umieszczona na pleszewskim Rynku.
2.1.2. Prace należy dostarczać w terminie od 8 grudnia 2023 r. do 18 grudnia 2023 r. do godziny 9:00.
2.1.3. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2.1. powyżej, stanowi formalne zgłoszenie Uczestnika do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”). Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń w trakcie trwania Konkursu. Jeden uczestnik może wygrać podczas trwania całego Konkursu tylko raz.
2.1.4. Praca musi być podpisana przez autora imieniem, nazwiskiem i wiekiem oraz nazwą placówki edukacyjnej, do której uczęszcza, a w przypadku osób dorosłych numerem telefonu.
2.2. Zgłoszenie konkursowe nie może być edytowane, zmieniane podczas trwania konkursu, jedynie w wyjątkowym przypadku po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem konkursu.
2.3. Z zastrzeżeniem pozostałych warunków określonych w Regulaminie, Zgłoszenie Konkursowe musi spełniać następujące warunki:
2.3.1. Musi być zrobione własnoręcznie
2.3.2. Musi być wrzucone do skrzyni do 18 grudnia 2023 r. do godziny 09:00.
2.3.3. Musi być sporządzone w języku polskim, dotyczy to zgłoszeń tekstowych.
2.3.4. Nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub treści sprzecznych z prawem.
2.3.5. Nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
2.4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia Uczestnika, który w ramach zgłoszenia je zaproponował, przy rozstrzygnięciu Konkursu.

  1. NAGRODY:

3.1. Do zdobycia są nagrody rzeczowe o wartości ok. 200 zł każda.
3.2. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach wiekowych:
-Przedszkola
-Klasy I-III
-Klasy IV-VIII
-Szkoły ponadpodstawowe
-Osoby dorosłe
3.3. Dodatkowo Organizator publicznie ogłosi Laureatów i zaprezentuje ich prace w Internecie.
3.4. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
3.5. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.
3.6. W uzasadnionych przypadkach Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

  1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

4.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora Komisję.
4.2. Konkurs wygrywają osoby, które dostarczą najciekawsze życzenia dla sąsiada.
4.3. Komisja przyzna Nagrody opisane w pkt. 3. Uczestnikowi, którego Zgłoszenie Konkursowe spełni wymogi określone w niniejszym Regulaminie i które spełniać będzie kryteria poprawności odpowiedzi na każdym etapie konkursu.
4.4. Uczestnik, który nabędzie uprawnienie do Nagrody zwany będzie dalej „Laureatem”.
4.5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję maksymalnie do 7 dni od daty zakończenia konkursu w komentarzu pod postem konkursowym oraz w osobnym poście i na stronie internetowej urzędu www.pleszew.pl.
4.6. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na Facebooku lub telefonicznie lub podanie informacji do szkoły/przedszkola w przypadku, gdy zwycięzcą będzie dziecko.
4.7. Laureat zobowiązany jest do odbioru nagrody osobiście.
4.8. W przypadku braku odbioru nagrody przez 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu, prawo do odebrania nagrody przepada.
4.9. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody, a Komisja konkursowa ponownie wyłania Laureata Konkursu.

 

  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU:

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
5.2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) w celu realizacji Konkursu, wydania i rozliczenia nagród oraz publikacji zwycięskich prac w internecie.
5.3. Uczestnicy, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, żądania usunięcia, z zastrzeżeniem że odmowa podania danych uniemożliwi udział w Konkursie, wydanie oraz realizację nagród.
5.4. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu, aż do czasu jego rozstrzygnięcia jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
5.5. Żądanie poprawienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia przekazanych danych należy wysłać na adres mailowy iod@pleszew.pl

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (np. poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem, mimo dochowania przez Organizatora szczególnej staranności.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i doprecyzowaniem warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie.
6.3. Przystępując do Konkursu (wrzucając życzenia do skrzynki) Uczestnik potwierdza tym samym zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.