Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

image_print

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz kontrolą zajmuje się

Zespół ds. kontroli i opinii

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, stosownie do obowiązującego prawa;
 • rozpatrywanie informacji, wniosków i skarg dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych;
 • opiniowanie, w formie postanowień, zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu z zasadami usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew miejsc sprzedaży
  i podawania napojów alkoholowych określonymi stosowną uchwałą Rady Miejskiej
  w Pleszewie;
 • monitorowanie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 • współpraca z Policją i Strażą Miejską w celu monitorowania przestrzegania przepisów prawa przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew;
 • opracowanie wniosków do Policji w sprawie wszczęcia postępowania wobec sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych łamiących przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • gromadzenie i analiza danych w zakresie uzależnień i ich konsekwencji;
 • inicjowane szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników punktów sprzedaży alkoholu
  z zakresu dobrych zwyczajów prowadzenia sprzedaży alkoholu oraz dla osób upoważnionych do prowadzenia kontroli.

Procedura wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie  Miasta i Gminy Pleszew wraz z informacjami dotyczącymi wymaganych dokumentów oraz wysokości opłat, znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznych

Zespół ds. kontroli i opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Pleszewie będzie opiniował złożone wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w każdą trzecią środę miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten będzie dniem wolnym od pracy, dniem spotkania Zespołu ustala się kolejny dzień roboczy.
Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1 , 63-300 Pleszew

Załącznik:
Wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu