Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę nr 131/3 położonej w Grodzisku

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat nieruchomość gruntową z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Grodzisko działka nr 131/3 RV ark. m. 3 o pow. 0.6908 ha ( pow. całkowita działki 0,9908 ha),

Księga Wieczysta KZ1P/00031644/5.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew w/w działka położona jest w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji usługowej – symbol U oraz w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej – symbol MU.

Stawka roczna czynszu: R V – 9,5 dt żyta/ha.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Nieruchomość będzie wydzierżawiona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302) tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 5.10.2021r.