Wykaz nieruchomości przy ul. św. Brata Alberta przeznaczonej do użyczenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowane nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta oznaczone w ewidencji gruntów jako część działek nr 2186/3, 2183/1, 2199/3 zapisanych w KW KZ1P/00010458/1 i działek nr 2185/3, 2184/3 zapisanych w KW nr KZ1P/00012012/7 ark. m.27, o łącznej pow. 1994 m².

Zgodnie z uchwałą nr XVII/195/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska-Piaski dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa -Etap II ( Dz. Urz. z 2016 r. poz.5542 ) części w/w działek położone są w terenach zabudowy usługowej i mieszkaniowej – symbol U/MN oraz w terenach miejsc postojowych – symbol KS.

Nieruchomości będą oddane na realizację zadań publicznych.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl  i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pok.302) lub pod nr tel. 627428345.

Pleszew, dnia 4.01.2022 r.