Wykaz nieruchomości przy ul. Kubackiego – budynek 52

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat.

Pomieszczenie nr 4 o pow. 131,48 m2 położone w budynku nr 52 na części działki nr 2497/5 o powierzchni 0,4675 ha KW nr KZ1P/00019053/5, ark. m. 39.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka położona jest w terenach usług sportowo-rekreacyjnych z zabudową usługową – symbol US/U oraz w terenach zieleni urządzonej – symbol ZP.

Stawka miesięczna czynszu: 5,88 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz z dniem 1 lipca każdego roku, podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Pomieszczenie będzie wynajęte na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl( zakładka biznes ).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel.627428345.

 

Pleszew, dnia 2 czerwca 2022 r.