Wykaz nieruchomości, pomieszczenie nr 52-1 przy ul. Kubackiego przeznaczone na działalność gospodarczą

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat.

Obiekt nr 52/1

– pomieszczenia o łącznej pow. 145,00 m2.

Pomieszczenia położone są na części działki nr 2497/5 o powierzchni 0,4675 ha KW KZ1P/00019053/5 (ark.39).

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka położona jest w terenach usług sportowo-rekreacyjnych z zabudową usługową – symbol US/U oraz w terenach zieleni urządzonej – symbol ZP.

Stawka miesięczna czynszu: 5,59 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz z dniem 1 lipca każdego roku podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 27.04.2022 r.