Wykaz nieruchomości dla pomieszczeń nr 3-1 przy ul. Kubackiego w budynku 52 przeznaczonych do wynajęcia na działalność gospodarczą

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat.

Pomieszczenia nr 3-1 o pow. 121,10 m2 usytuowane w budynku nr 52.

Pomieszczenia położone są na części działki nr 2497/5 o powierzchni 0,4675 ha KW KZ1P/00019053/5 (ark. 39).

Zgodnie z uchwałą nr XXX/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka położona jest w terenach zieleni urządzonej – symbol ZP i w terenach usług sportowo-rekreacyjnych z zabudową usługową – symbol US/U.

Stawka miesięczna czynszu :

– za pomieszczenia – 6,73 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz z dniem 1 lipca każdego roku, podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Pomieszczenie wynajęte będzie na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( Ratusz – pokój nr 302 ) lub pod nr tel.627428345.

 

Pleszew, dnia 26 października 2023 r.