Wykaz – lokal mieszkalny nr 5, położony przy ul. Mieszka I 6 w Pleszewie

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 5 położony w Pleszewie przy ul. Mieszka I 6 na działce oznaczonej nr 3017/12 o pow. 4.540 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00017563/9.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, działka znajduje się w terenach o funkcji istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudowa usługową.
Lokal mieszkalny nr 5 położony jest na drugim piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w skład, którego wchodzą cztery pokoje, kuchnia, przedpokój, w.c. oraz łazienka o łącznej pow. użytkowej 73,2 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 7,2 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 19/1000.
Cena lokalu 159.090,00 zł.

Cena udziału we współwłasności gruntu 6.700,00 zł.

Lokal wraz z gruntem można wykupić:
– za gotówkę,
– na raty – przed aktem notarialnym płatne min 10%, a pozostałość płatna max. w 9- ciu rocznych ratach płatnych w terminie:
– do 31 marca każdego roku kalendarzowego, w przypadku wykupu lokalu w I półroczu,
– do 31 sierpnia każdego roku, w przypadku wykupu lokalu w II półroczu.

Niespłacona część należności, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej 2-krotności stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami bonifikata udzielana jest w przypadku, gdy najemca zamieszkuje, co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie bonifikaty i wynosi 65 % przy wykupie za gotówkę i 60 % na raty.

Wzywa się byłych właścicieli lub ich spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, do złożenia wniosku z wykazaniem tytułu pierwszeństwa zgodnie, z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021r., poz. 1899 t.j.), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.
Lokal mieszkalny zostanie sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302) tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 17 listopada 2021 r.