Wykaz gruntu rolnego położonego w Pleszewie przy ul. Lenartowickiej z przeznaczeniem na uprawy rolne

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat grunt rolny położony w Pleszewie przy ul. Lenartowickiej z przeznaczeniem na uprawy rolne:

– działka nr 1806/13 o pow. 0,0335 ha RV, KW KZ1P/00031585/3.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka położona jest w terenach o funkcji – istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową (AII MN/U).

Stawka roczna czynszu: R V 9,5 dt żyta/ha.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Działka będzie wydzierżawiona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl

( zakładka biznes ).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel.627428345.

 

Pleszew, dnia 14-02-2022r.