Wykaz działki niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Wielkopolskiej, przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ
działki niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Wielkopolskiej, przeznaczonej do sprzedaży

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW
zamierza sprzedać:

Dz. Nr Pow. w ha KW Cena netto Opis nieruchomości
 1288/25 0,0449 KZ1P/00036341/6 49.390,00 zł

(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Działka niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona o kształcie prostokątnym. Grunt przeznaczony na powiększenie działki przyległej tj. nr 1289/23 – zapisanej w KW nr KZ1P/00017160/4.

Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT 23%.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulicy Pomorskiej i Zachodniej” dla północno – zachodniej części miasta Pleszewa, przedmiotowy grunt przeznaczony jest na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (36MN).

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00036341/6 –  wolne od wpisów.

Wzywa   się   byłych   właścicieli   lub   spadkobierców   oraz   osoby,  którym   przysługuje pierwszeństwo  nabycia  nieruchomości,  do  złożenia  wniosku  wraz  z  wykazaniem tytułu pierwszeństwa,   zgodnie   z   art.  34  ust. 1  pkt.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r.    o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z  2021 r.,  poz. 1899 ze zmianami), w terminie 6 tygodni  od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i Pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. nr 302).

Pleszew, dnia 22.04.2022 r.