Wykaz działki niezabudowanej położonej w Lenartowicach przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ

działki, niezabudowanej położonej w Lenartowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW
zamierza sprzedać:

Działkę nr: 136/6 o pow. 199 m², zapisaną w KW nr KZ1P/00018154/6

Działka niezabudowana, nieutwardzona, niezagospodarowana, o kształcie nieregularnym, czworokątnym, wydłużonym. Działka nieuzbrojona. W ewidencji gruntów zapisana jako Ti – inne tereny komunikacyjne.

Ponieważ działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie ustnym ograniczonym.

Dla obszaru obejmującego swym zasięgiem wyżej wymienioną działkę brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, dla przedmiotowej działki określa funkcję: istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej, oznaczone na rys. studium pt. „Kierunki rozwoju” symb. MU.

Cenę wywoławczą do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego ustalono w wysokości:

12.935,00 zł

słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 00/100

(powyższa kwota podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy o VAT).

Cena za nabycie działki płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV „hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00018154/6 – wolne od wpisów.

Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu będą szczegółowo określać zasady nabycia działki.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz ze wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. nr 302).

Pleszew, dnia 24.10.2023 r.