Wykaz działek niezabudowanych położonych w Jankowie

WYKAZ

działek niezabudowanych położonych w Jankowie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW
zamierza sprzedać:

Dz. Nr Pow. w ha KW Cena netto Opis nieruchomości
194/21 0,0335 KZ1P/00038471/0 13.400,00 zł

(słownie: trzynaście tysięcy czterysta  złotych 00/100)

Działki mają kształt nieregularny. Jest to teren niezabudowany i nieutwardzony, nie posiadający bezpośredniego dostępu do drogi, przez teren przedmiotowej części nieruchomości przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Grunt wydzielony w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. nr 194/17 – zapisanej w KW nr KZ1P/00035837/3.
194/22 0,0231 9.240,00 zł

(słownie: dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100)

Powyższe kwoty zwolnione są z podatku VAT.

W przedmiotowym obszarze brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew przedmiotowe działki położone są na istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej.

Dział III “prawa, roszczenia i ograniczenia” KW nr KZ1P/00038471/0 obciążony ograniczonym prawem rzeczowym (nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na: 1) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci: linii kablowych NN wraz z złączem pomiarowo-rozdzielczym 2) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa w pkt. 1, po ich posadowieniu; 3) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt. 1 i 2 wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością;

dział IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00038471/0 – wolny od wpisów.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i Pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. nr 302).

Pleszew, dnia 29.09.2022 r