Wykaz dotyczący wynajmu pomieszczeń przy ul. Kubackiego 52/3-1

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat.

Pomieszczenia nr 3-1 o pow. 121,10 m2 usytuowane w budynku nr 52.
Pomieszczenia położone są na części działki nr 2497/5 o powierzchni 0,4675 ha KW KZ1P/00019053/5 (ark.39).

Zgodnie z uchwałą nr XXX/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka położona jest w terenach zieleni urządzone – symbol ZP i w terenach usług sportowo-rekreacyjnych z zabudową usługową – symbol US/U.
Stawka miesięczna czynszu :
– za pomieszczenia 5,59 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.
Czynsz z dniem 1 lipca każdego roku, podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni .
Czynsz płatny miesięcznie.
Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.
Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.
Pomieszczenie wynajęte będzie na rzecz dotychczasowego najemcy.
Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.plm i pleszew.pl(zakładka biznes).
Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel.627428345.

Pleszew, dnia 10 listopada 2021 r.