Wykaz dot. pomieszczenia przy ul. Kubackiego w budynku nr 55

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat, pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55.

Pomieszczenie nr 2 o pow. 54,30 m2, położone na części działki nr 2322/2 o powierzchni 0,2250 ha KW nr KZ1P/00005342/7.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka znajduje się w terenach istniejących i projektowanych o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową – symbol MN/U.

Stawka miesięczna czynszu: 5,88 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz płatny miesięcznie. Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Czynsz podlega z dniem 1 lipca każdego roku waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 9 września 2022r.