Wykaz dot. pomieszczenia przeznaczonego do użyczenia w budynku 47 przy ul. Kubackiego

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza użyczyć na okres do dwóch lat pomieszczenie przy ul. Kubackiego w Pleszewie z przeznaczeniem na naprawę sprzętu pływającego.

Budynek nr 47
-pomieszczenie nr 3 o powierzchni 40,00 m2.

Pomieszczenie położone jest na części działki 2497/6 ark. m 39, KW KZ1P/00019712/3.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka znajduje się w terenach zieleni urządzonej – symbol ZP.

Pomieszczenie oddane będzie w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Klub Sportów Wodnych VEGA Pleszew

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

Pleszew, dnia 24.01.2023 r.