Wykaz dot. pomieszczenia nr 55 w budynku przy ul. Kubackiego

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego (obiekt nr 55) na okres 2 lat.

Pomieszczenie nr 3 o pow. 51,51 m2 położone jest na części działki nr 2322/2 o powierzchni 0,2250 ha KW KZ1P/00005342/7 ark. m. 43.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka położona jest w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową – symbol MN/U.

Stawka miesięczna czynszu – 5,88 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz płatny miesięcznie. Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Czynsz z dniem 1 lipca podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Pomieszczenie będzie oddane w najem dotychczasowemu najemcy.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz IIIp – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

Pleszew, dnia 6 października 2022 r.