Wykaz dot. działki nr 2258/1 położonej w Pleszewie

 

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :

Pleszew – działka nr 2258/1 o pow. 1,0929 ha
R V – 0,2250 ha
RVI – 0,8679 ha
Księga Wieczysta – KZ1P/00005514/4 .

 Zgodnie z uchwałą nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa w rejonie ulic Kaliskiej, Wschodniej i Piaski działka przeznaczona jest na:

-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U,

-tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1P/U,

-tereny dróg publicznych -lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem 2KDL.

 

Stawka roczna czynszu : R V – 9,5 dt żyta/ha  oraz R VI – 6,5 dt żyta/ha.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Wnioski o dzierżawę grunt można składać do 12 listopada 2021 r.

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku ustalenie dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl

( zakładka biznes ).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 22 października 2021r.