Wykaz dla dz. 19 położonej w Sowinie przeznaczonej do dzierżawy na uprawy rolne

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Sowina – działka nr 19 o pow. 0.4900 ha R IIIa 0.3200 ha, RV 0.1700 ha, ark. m 2.

Księga Wieczysta nr KZ1P/00038602/8.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew uchwalone uchwałą nr XXXI/307/2021 z dnia 10 czerwca 2021r. dla w/w działki ustala funkcję „tereny upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień”.

Stawka roczna czynszu:
RIIIa – 16,5 dt żyta/ha,
RV – 9,5 dt żyta/ha.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Działka zostanie wydzierżawiona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel.627428345.

Pleszew, dnia 19 lipca 2023 r.