Wykaz dla dz. 171 położonej w Lenartowicach przeznaczonej do dzierżawy na uprawy rolne

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat grunt rolny  z przeznaczeniem pod uprawy rolne :

Lenartowice – działka nr 171 o pow. 0.2300 ha, klasoużytek ŁV,

Księga Wieczysta KZ1P/00017536/1.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew uchwalone uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 roku dla wymienionej działki ustala funkcję:

-teren upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień,

Stawka roczna czynszu: Ł V – 9,0 dt żyta/ha.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta publikowanej przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Działka będzie wydzierżawiona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel.627428345.

 

Pleszew, dnia 19 lipca 2023r.