Wykaz dla dz. 17 położonej w Grodzisku przeznaczonej do dzierżawy na uprawy rolne

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Grodzisko – działka nr 17 o pow. 0.8800 ha, R IVa ark. m. 1

Księga Wieczysta KZ1P/00037160/0.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew obszar obejmujący swym zasięgiem ww. działkę określany jest jako tereny obniżeń terenu wzdłuż cieku oraz obszar szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1,0% i p=10%.

Stawka roczna czynszu: R IVa – 14,5 dt żyta/ha.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Działka będzie wydzierżawiona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 19 lipca 2023r.