Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

DANE KONTAKTOWE

Kierownik:
Przemysław Marciniak
Numer pokoju:
201
Telefon – Kierownik:
+ 48 62 74 28 337
Pozostałe telefony:
+ 48 62 74 28 304, +48 62 74 28 437
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
promocja(at)pleszew.pl
Telefon sekretariatu UMiG
+48 62 74 28 310
Email sekretariatu UMiG
sekretariat(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Przemysław Marciniak
Kierownik

W RAMACH WYDZIAŁU FUNKCJONUJE RZECZNIK PRASOWY

Rzecznik prasowy:
Anna Bogacz
Numer pokoju:
201
Telefon:
+ 48 62 74 28 304
Telefon komórkowy:
+ 48 694 483 067
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
rzecznik(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Anna Bogacz
Rzecznik Prasowy

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie nagrody Miasta i Gminy Pleszew za osiągnięte wyniki sportowe

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

1. Koordynowanie imprez w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji we współpracy z klubami sportowymi, organizacjami sportowo – rekreacyjnymi, instytucjami publicznymi,
2. Organizowanie działalności w zakresie upowszechniania kultury oraz współdziałanie z Biblioteką Publiczną, Domem Kultury i Muzeum Regionalnym,
3. Współpraca z organizacjami kulturalnymi oraz amatorskim ruchem artystycznym,
4. Prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury,
5. Organizowanie obchodów świąt i uroczystości państwowych i gminnych,
6. Organizowanie konferencji prasowych,
7. Prowadzenie i redagowanie strony internetowej Miasta i Gminy Pleszew oraz informacji na portalach społecznościowych,
8. Przygotowywanie korespondencji i tekstów okolicznościowych,
9. Koordynacja polityki informacyjnej na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej,
10. Określanie potrzeb finansowych w budżecie Miasta i Gminy na działalność w zakresie sportu, kultury i rekreacji,
11. Prowadzenie i koordynacja Programów: Rodzina PPL 3+ i Bobasy PPL
12. Promocja pozytywnego wizerunku Miasta i Gminy przy zastosowaniu różnych form i technik, np, foldery, gadżety, filmy, wystawiennictwo na targach firm z terenu Miasta i Gminy, umieszczanie ofert firm lokalnych w komputerowych bankach danych, itp.
13. Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie nawiązywania przez Miasto i Gminę kontaktów z innymi miastami i gminami zarówno w kraju, jak i za granicą,
14. Stała koordynacja współpracy z zagranicznymi miastami partnerskimi,
15. Przygotowywanie spotkań Burmistrza i Zastępców Burmistrza z przedstawicielami życia publicznego i delegacjami zagranicznymi,
16. Kształtowanie polityki informacyjnej przy współpracy Kierownictwa Urzędu,
17. Zbieranie informacji o pracy Urzędu i jednostkach mu podległych oraz przekazywanie tych informacji mediom,
18. Zbieranie, opracowywanie i przekazywanie mediom informacji o ważniejszych wydarzeniach mających miejsce na terenie gminy,
19. Informowanie mediów o sesjach Rady Miejskiej i przekazywanie materiałów o jej pracy,
20. Uczestnictwo w ważniejszych wydarzeniach medialnych mających miejsce na terenie gminy,
21. Współpraca z mediami w zakresie publikacji ogłoszeń, kondolencji i innych informacji,
22. Budowanie i utrzymywanie kanałów komunikowania się Burmistrza z opinią publiczną oraz jej monitoring i badanie,
23. Monitoring publikacji prasowych dotyczących działalności Urzędu oraz przygotowywanie ewentualnych sprostowań i odpowiedzi prasowych,
24. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem, przejmowaniem i likwidacją gminnych instytucji kultury,
25. Współpraca i pomoc merytoryczna instytucjom kultury Miasta i Gminy, w tym weryfikacja, zatwierdzanie sprawozdań instytucji kultury pod względem merytorycznym,
26. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem konkursowym, powołaniem i odwołaniem dyrektorów instytucji kultury,
27. Prowadzenie postępowania dotyczącego nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz wnioskowanie o resortowe odznaczenia za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej,
28. Prowadzenie dokumentacji związanej z dotacjami podmiotowymi i celowymi przekazywanymi instytucjom kultury,
29. Koordynacja we (współdziałaniu z Wydziałem Rozwoju i Analiz) procedur związanych z działaniem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
30. Prowadzenie korespondencji i działań sprawozdawczych związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii,
31. Nadzór i realizacja działań związanych z dotacjami celowymi dla klubów sportowych w ramach tzw. sportu kwalifikowanego,
32. Koordynacja działań związanych z przyznawaniem nagród za wysokie wyniki sportowe,
33. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
Wielkość czcionki
Kontrast