Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

DANE KONTAKTOWE

Kierownik:
Grażyna Rembiasz-Głowacka
Numer pokoju:
118
Telefon – Kierownik:
+48 62 74 28 346
Pozostałe telefony:
+48 62 74 28 345, +48 62 74 28 347
Fax:
+ 48 62 74 28 301
Email:
ggr(at)pleszew.pl
Telefon sekretariatu UMiG
+48 62 74 28 310
Email sekretariatu UMiG
sekretariat(at)pleszew.pl
W miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”
Anna Bandosz
Kierownik

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wszystkie wiadomości trafiające do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego są rejestrowane. Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Napisz email do Wydziału

KOMPETENCJE WYDZIAŁU

1. Tworzenie gminnych zasobów nieruchomości i prowadzenie ich ewidencji.
2. Wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości.
3. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości.
4. Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości/ w tym lokali/, oddaniem w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd oraz użyczenie gruntów komunalnych osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym.
5. Orzekanie o wygaśnięciu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu.
6. Ustalanie i naliczanie opłat za niewykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.
7. Wydawanie decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.
8. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte pod drogi.
9. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich i planistycznych.
10. Prowadzenie spraw dotyczących dzierżawy gruntów oraz umów najmu lokali użytkowych, w tym wystawianie faktur, naliczeń, rozliczeń należności.
11. Przekazywanie materiałów do Wydziału Prawnego celem przygotowania pozwów sądowych zapłatę należności Miasta i Gminy w zakresie spraw prowadzonych przez wydział.
12. Zarządzanie mieniem gminnym nie przekazanym w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub użyczenie.
13. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i numeracją nieruchomości.
14. Wydawanie decyzji dotyczących podziału nieruchomości.
15. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości.
16. Współpraca ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie pojawiania się chwastów, chorób i szkodników oraz nadzór nad ich zwalczaniem.
17. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.
18. Udział w szacowaniu strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody.
19. Prowadzenie spraw związanych z leśnictwem i łowiectwem.
20. Współpraca sołtysami, naliczanie diet miesięcznych sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli.
21. Prowadzenie spraw związanych z wnioskami sołectwa w ramach ustawy o funduszu sołeckim.
22. Przekazywanie Wojewodzie informacji o wysokości środków przypadających dla danego sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej.
23. Sprawowanie nadzoru nad salami wiejskimi w zakresie inwentaryzacji mienia.
24. Współpraca z Pleszewskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego SP. z o.o. w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego.
25. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia w zakresie sal wiejskich.
26. Sprawowanie nadzoru nad salami wiejskimi przekazanymi sołectwom w zarządzanie oraz inwentaryzacji środków trwałych /wyposażenia / przypisanych salom.
27. Sporządzanie dokumentacji i wniosków związanych ze zmianą granic Miasta i Gminy.
28. Odraczanie i rozkładanie na raty należności, umorzeń.
29. Obsługa Geoportalu.
30. Prowadzenie spraw związanych z podatkami Miasta i Gminy Pleszew, w tym sporządzanie deklaracji podatków Miasta i Gminy (od nieruchomości, leśnego, rolnego).
31. Wydawanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie gruntów gminnych.
32. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
Wielkość czcionki
Kontrast