Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto

Logotypy projektu

Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto

Nr projektu: RPWP.04.04.01-30-0036/16

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4: Środowisko

Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Okres realizacji 2018-03-08 do 2019-11-30

Głównym celem projektu jest: poprawa oferty kulturalnej Domu Kultury w Pleszewie i inwestycja w lokalne zasoby w obszarze dziedzictwa kulturowego dla zachowania, ochrony promowania i rozwoju Miasta i Gminy Pleszew

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -1 szt.

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1szt.

Wartość projektu: 7 914 719,20zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 343 037,53 zł.

Na zdjęciu obiekt przed realizacją inwestycjiNa zdjęciu obiekt przed realizacją inwestycjiNa zdjęciu obiekt po realizacji inwestycjiNa zdjęciu obiekt po realizacji inwestycjiNa zdjęciu obiekt po realizacji inwestycjiNa zdjęciu obiekt po realizacji inwestycji