Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

PRZEDSIĘBIORCO, BĘDĄCY KONTRAHENTEM MiG PLESZEW!

REKOMPENSATA ZA KOSZTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI

W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych i mając na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96), zgodnie z którym „w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego”, prosimy o dokonywanie wpłat w szczególności za należności cywilno-prawne w taki sposób, aby świadczenie pieniężne było spełnione w przypadku faktycznego wpływu tych środków na konto wierzyciela.

Wpłaty należności w niepełnej kwocie bądź wpłaty po terminie płatności skutkować będą obciążeniem Państwa odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, które od 1 stycznia 2022 r. wynoszą 11,75 %, jak i obciążeniem rekompensatą za koszty odzyskiwania należności, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424) o treści:

„1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek [ustawowe w transakcjach handlowych] przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

  • 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
  • 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
  • 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

 1a. Równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

  1. Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.
  2. Roszczenie o rekompensatę, o której mowa w ust. 1, nie może być zbyte.”

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. obligują także jednostki samorządu terytorialnego do wprowadzenia zaostrzonej procedury windykacji należności, a także egzekwowania należnej kwoty rekompensaty, jeżeli uznanie konta wierzyciela dokonane zostało po terminie płatności.

Celem uniknięcia dodatkowych obciążeń wynikających ze zmiany w/w przepisów, wpłaty winny być zaksięgowane na koncie gminy nie później, niż w dniu terminu płatności.