Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Prokopowskiej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Prokopowskiej, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 1497/41 o pow. 0,0559 ha zapisana w KW nr KZ1P/00018765/2.

Opis nieruchomości: przedmiotowa działka to grunt niezabudowany, nieutwardzony, porośnięty roślinnością, ogrodzony płotem z siatki stalowej na słupach betonowych, o kształcie nieregularnym, wielokątnym. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi. Na działce posadowiony jest słup energetyczny „trójnóg” oraz linia napowietrzna.

Teren działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest w planie symbolem 2U/P – teren zabudowy usługowej, teren obiektów produkcyjnych i magazynów.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr: KZ1P/00018765/2 – wolne od obciążeń.

Terminy dotychczas przeprowadzonych przetargów: 8.08.2023r.; 16.10.2023r.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1 (w pokoju 301; III p.), w dniu 19 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz.: 10/00.

CENA WYWOŁAWCZA (brutto): 48.129,90 zł

słownie: czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 90/100

(powyższa kwota zawiera należny podatek VAT 23% – 8.999,90 zł).

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto tj.: 9.625,98 zł wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2023 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium do godz. 9/45.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie w dniu przetargu stosownego pełnomocnictwa. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278),  na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 11.12.2023 r.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 301 i 302, tel. 62-7428-346 i 347; e-mail: gp@pleszew.pl ).

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołanym przetargu do publicznej wiadomości wraz z przyczyną odwołania przetargu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

 

Pleszew, dnia 9.11.2023 r.