Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kowalewie

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  PLESZEW

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kowalewie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Przedmiotem sprzedaży są:

Działka nr Pow. Nr KW
6/6 0,0946 ha  

KZ1P/00018632/1

6/7 0,0927 ha

Opis nieruchomości: Przedmiotowe działki położone są w Kowalewie.

Działka nr 6/6 ma kształt nieregularny, wielokątny, wydłużony. Jest to teren nieutwardzony, niezagospodarowany i nieogrodzony. Działka porośnięta roślinnością częściowo z samosiewu, przylega bezpośrednio do drogi dojazdowej ul. Kowalewiec. Wjazd na działkę wymaga urządzenia. Na działce posadowiony jest rów wzdłuż drogi dojazdowej.

Działka nr 6/7 ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieogrodzony, nieutwardzony i niezagospodarowany, porośnięty roślinnością, częściowo z samosiewu, przylega bezpośrednio do drogi dojazdowej – ul. Kowalewiec. Wjazd na działkę wymaga urządzenia. Na działce posadowiony jest rów wzdłuż drogi dojazdowej.

Ze względu na III klasę gruntu, koniecznym będzie po nabyciu działki wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – dotyczy to każdego metra powyżej 500 m², w przypadku budowy budynku jednorodzinnego i poniesienie opłaty, którą naliczy Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

W przedmiotowym obszarze brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydano natomiast decyzje:

– nr 158/2023 z dnia 16.10.2023 r., którą ustalono warunki zabudowy dla działki nr 6/6 tj. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

– nr 156/2023 z dnia 16.10.2023 r, którą ustalono warunki zabudowy dla działki nr 6/7 tj. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr: KZ1P/00018632/1 – wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1 (w pokoju 301; III p.), w dniu 14 marca 2024 r. (czwartek) o godz.: 10/00 – dla działki 6/6 i 10/30 dla działki 6/7.

CENA WYWOŁAWCZA brutto:

dla działki 6/6 – 81.450,60 zł brutto (w tym należny podatek VAT 23% tj. 15.230,60 zł)

dla działki 6/7 – 79.814,70 zł brutto (w tym należny podatek VAT 23% tj. 14.924,70 zł).

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto tj.: 16.290,12 zł dla działki nr 6/6 i 15.962,94 zł dla działki nr 6/7 wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2024 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium tj. do godz. 9/45 dla działki nr 6/6 i do godz. 10/15 dla działki nr 6/7.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie w dniu przetargu stosownego pełnomocnictwa. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 6.03.2024 r.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 301 i 302, tel. 62-7428-346 i 347; e`mail: gp@pleszew.pl ).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

 

Pleszew, dnia 7.02.2024 r.